Regional pukkundersøkelse i Østfold

Frie emneord: Berggrunnskartlegging Veibygging Etter henvendelse fra Vegkontoret i Østfold utførte NGU i 1983 en undersøkelse av potensielle pukkforekomster i fylket. Målesettingen var å finne bergarter som kunne gi kvalitativt bedre produkter enn det som produseres ved de etablerte pukkverk i fylket. I alt 37 lokaliteter er prøvetatt og analysert med tanke på brukbarhet til veibyggingsformål (tynnslip, sprøhet og flisighet, abrasjon og borbarhetsvurdering). De mest lovende bergarter vil bli kartlagt i større detalj inneværende år. Denne rapporten er en sammenstilling av resultatene i feltarbeidet i 1983. Prosjektet vil sluttrapporteres i løpet av vinteren 84/85.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
84.041
Page number:
48
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold