Regional forvaltning av mineralske ressurser

Prosjektet har til hensikt å skaffe en oversikt over hvordan det arbeides med forvaltning og utvikling av mineralske ressurser i fylkeskommunene, hvordan dette organiserer og hvilke erfaringer som er gjort. Prosjektet er gjennomført med basis i intervju med representanter for alle landets fylkeskommuner i tillegg til andre relevante instanser, samt gjennomgang av planmateriale. Prosjektet slår fast at det finnes muligheter for ressursbesparende samarbeid mellom fylkeskommuner, både innen ressursforvaltning og næringsutvikling basert på geologiske ressurser. Undersøkelsen viser videre at bruk av geologisk infor- masjon er svært ulikt vektlagt i fylkene. Dette avhenger spesielt av om det finnes geologisk kompetanse i fylkesadministrasjonen, men også av andre faktorer. Undersøkelsen påviser et behov for opplæring av nøkkelpersoner i bruk av geologisk informasjon i arealplanlegging og andre anvendelsesområder i offent- lig forvaltning.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.112
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport