Regional bekkesedimentgeokjemi (V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn og Pb) i det sentrale østlandsområdet. Pålitelighet av data og geokjemisk bakgrunnsnivå.

Aktive og overveiende uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 1356 lokali- teter i Oppland, Hedmark og Østfold er analysert på V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn og Pb. Prøvetakings- og analysefeil er bestemt. Aritmetisk gjennomsnitt for de nu- meriske verdier for den relative prøvetakingsfeil er: V 20,8 %, Mn 25,0 %, Fe 13,5 %, Co 16,0 %, Ni 19,8 %, Cu 18,0 %, Zn 14,3 % og Pb 16,3 %. Arimetisk gjennomsnitt for de numeriske verdier for den relative analytiske feil er: V 8,7 %, Mn 8,1 %, Fe 4,6 %, Co 7,2 %, Ni 8,3 %, Cu 7,1 % Zn 4,3 % og Pb 6,5 %. Gjennomsnittlig (medianverdier) metallkonsentrasjon er: 24 ppm V, 560 ppm Mn, 1,55 % Fe, 10 ppm Co, 12 ppm Ni, 9 ppm cu, 45 ppm Zn og 12 ppm Pb. Det er regnet ut geokjemiske gjennomsnittstall for 6 regioner (Nord Gudbrandsdal, Valdres, Midtre Gudbrandsdal, Mjøsbygdene, Sør Oppland og Østerdalen/Trysil). det er størst forskjell i metallkonsentrasjon mellom Valdres og Østerdalen/ Trysil. I store trekk synes bekkesedimentenes metallinnhold å avspeile skiftende litologiske forhold.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1494 G II
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport