Refraksjonsseismiske undersøkelser i Haramsfjorden og Nogvafjorden, Haram kommune, Møre og Romsdal.

De refraksjonsseismiske målingene er utført i tilknytning til den maringeologiske kartleggingen på Møre, men er primært et ledd i utredningen om mulighetene for å anlegge vegtunneler i fjell under Haramsfjorden mellom Løvsøya og Haramsøya og under Nogvafjorden mellom Skuløy og Fjørtoft. Hovedformålet var å bestemme mektigheten av de kvartære sedimentene og fjelloverflatens nivå i de grunneste fjordkryssingsområdene. I Haramsfjorden er sedimentmektigheten 20-33 m sentralt i NV del av fjorden og 10-20 m i området SØ i fjorden. I begge områdene går fjelloverflaten ned mot 60 m under havnivå. I fjord- kryssingsområdet NV for Nogvafjorden går fjelloverflaten ned mot 80 m under havnivå i nordlige del av fjorden mens den ellers er 55-65 m under havnivå. Sedimentmektigheten varierer mellom 10 og 30 m. Sedimentene i de undersøkte fjordområdene består hovedsakelig av morenemateriale. Gjennomgående høye seismiske hastigheter i fjell indikerer at ingen større svakhetssoner med oppsprukket fjell krysser de refraksjonsseism. profilene. Et betydelig større måleprogram vil være nødvendig dersom det ønskes heldekkende kartlegging av fjellhastighetene i fjordkryssingsområdene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.040
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport