Refraksjonsseismiske målinger øst for Høylandet sentrum og i Neså- dalen øst for Harran i Grong.

De geofysiske målingene er utført i forbindelse med kvartærgeologisk kart- legging innenfor kartblad 1824 III Harran. Undersøkelsen omfatter 5 refrak- sjonsseismiske profiler med samlet lengde 1.8 km. I en ryggform øst for Høylandet sentrum indikerer lave seismiske hastigheter at det er fra 5 til 20m tykke tørre sand/grus-avsetninger øverst. Under en terrasseflate 2 km lenger NØ er det tørre sand/grusavsetninger de øvre 20-30 m. Total løsmassemektighet er av størrelse 40-50 m i ryggform og 40-80m i terrasse. Løsmassene under sand/grus-laget regnes hovedsakelig å være morenemateriale, men langs deler av profilene ser det ut til å komme inn annet vannmettet materiale. I en terrasseform i Nesådalen er det registrert fra 8 til 20 m tykke tørre sand/grusavsetninger som ligger over 40-50 m mektige moreneavsetninger. I en terrasse noe lenger opp i dalen er løsmassemektigheten opptil 25-30 m og materialet regnes vesentlig å bestå av sand/grus over grunnvannsnivå.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.036
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport