Refraksjonsseismiske målinger over mineraliserte forkastnings- sprekkesoner ved Raitevarre Cu-Au-forekomst, Karasjok, Finnmark

Det er utført refraksjonsseismiske målinger langs tre profiler over Raitevarre Cu-Au-forekomst. Formålet med undersøkelsen var kartlegging av dyp til fjell samt undersøke plassering av eventuelle knusningssoner. I samtlige profiler er det indikert tre hastighetslag i de refraksjonsseismiske data. Det øverste laget har en seismisk hastighet i området 300-630 m/s og representerer tørre løsavsetninger (glasifluviale?). Mektigheten av laget varierer sterkt (0-9 m). Laget under har seismisk hastighet i området 1870- 2220 m/s og representerer sannsynligvis godt konsoliderte morene. Det nederste laget representerer fjell. Seismisk hastighet i massivt fjell antas å ligge i området 4600-5700 m/s. I de målte profiler ligger dyp til fjell i området 1-35 meter. Langs ett av profilene er det indikert en svakhetssone i fjell med lav seismisk hastighet (2400-3350 m/s). Sonen er omtrent sammenfallende med anomalier fra tidligere utførte elektriske (IP og ledningsevne) og elektromagnetiske (VLF) målinger. Dette indikerer at en eventuell mineralisering her kan være bundet til en knusningssone.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
93.081
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark