Refraksjonsseismiske målinger i Tafjord, Møre og Romsdal

Refraksjonsseismiske målinger er utført i to områder og langs seks profiler ved Tafjord, Møre og Romsdal. Hensikten med målingene var todelt: 1) kartlegge løsmassemektighet nær olivinforekomst, samt forekomstens forløp under løsmassene. 2) kartlegge løsmassetykkelse og -type(r) i forbindelse med kartlegging av løsmasser som er antatt å være dannet ved et stort fjellskred. Forløpet av olivinforekomsten er indikert som en sone der seismisk hastighet i fjell er større enn 6000 m/s. Dyp til fjell er i størrelsesorden 15-40 m langs de profiler som er målt nærmest forekomstens utgående. De refraksjonsseismiske målingene indikerer at det er fire hastighetslag, hvorav det nederste laget representerer fjell. De seismiske hastighetene alene gir ikke entydig geologisk tolkningsmodell for overliggende materiale, men hele løsmassepakken kan tolkes ut fra en ren skredmodell. Materialet i de to øverste lagene regnes da å bestå av tørt og forholdsvis løst lagret skred- materiale. Underliggende løsmasser regnes å bestå av kompakte og muligens helt vannmettede skredavsetninger. I stedet for en antatt ren skredmodell kan det tenkes en blandet avsetnings- modell. I det sørlige området kan det bety at skredmaterialet i øvre del av avsetningen går over i morene mot dypet. I det nordlige området er det stor sannsynlighet for at skredmaterialet ligger over finkornige fjordsedimenter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.186
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport