Refraksjonsseismiske målinger i Overhalla kommune og ved Eid i Høylandet.

De refraksjonsseismiske målingene er utført i forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging med spesiell vekt på undersøkelse av sand- og grusreservene i Overhalla kommune. Målingene omfatter 14 profiler med samlet lengde 5,4 km og er lokalisert både til ryggformer og elveterrasser. Resultater fra sand- og gruskartleggingen er tidligere sammenstilt av H. Hugdahl i NGU rapport 86.051 Israndryggen ved Råbakken er den viktigste sand- og grusressursen med mektighet optil 50-60 m. Ved Gryta er det 10-14 m sand og grus i sydøstlige del av israndavsetningen, mens materialet trolig er mer morenedominert mot nord. Ved Nordhøy og Rygg er løsmassemektigheten 9-18 m, og ryggformene reflekterer i stor grad fjelltopografien. Seismikken kan ikke avgjøre om løsmassene domineres av morenemateriale eller finkornige fjordsedimenter. Israndryggen ved Eid har en anslått mektighet på 150 m. Den er vesentlig en moreneavsetning, men det kan være betydelig innslag av sand og grus i øvre del. På elveterrassene indikerer målingene at det øverst gjennomgående er 3-12 m med sand og grus, mens underliggende løsmasser med mektigheter fra 50 til 150 m trolig vesentlig er finkornige fjordsedimenter. Det er imidlertid registrert større sand- og grusmektigheter ved Bjørnes (20 30 m) og sydøst på Skogmo (17-22 m). Både der og ved Rosten og Råbakken kan sand- og grusavsetningene nå ned under grunnvannsnivå.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.081
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport