Refleksjonsseismiske undersøkelser i Seierstadfjorden (Elvalandet Jøa), Nord-Trøndelag

NGU har utført refleksjonsseismiske undersøkelser i Seierstadfjorden som underlag for vurdering av fastlandsforbindelse til Jøa. Seierstadfjorden ligger langs en nord-syd-gående sprekke-/ forkastningssone i fjellgrunnen. Sedimentene består av et øvre silt-/ leir-dominert lag og et undre morenelag. Kvartærgeologiske forhold på land tyder på at større morenemasser er avsatt i fjorden. På østsiden av fjordens midtlinje, i området Buvika - Bergemholmen tvers, varierer dyp fra nåværende havnivå til overflate morene mellom ca. 140 - 220 m. Til disse verdiene må det adderes tykkelse av morene og nødvendig fjelloverdekning for å bestemme maks. dyp av eventuell tunnel-trase. Tykkelse av morene anbefales nærmere fastlagt ved refraksjonsseismikk.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.230
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport