Refleksjonsseismiske målinger og georadarmålinger ved utløpet av Altaelva, Finnmark

Det er utført refleksjonsseismiske målinger og georadarmålinger ved utløpet av Altaelva i Finnmark. Formålet med undersøkelsen er å få innblikk i geometri (mektighet og form) for Altaelvas delta, som igjen inngår i et prosjekt som har som formål å konstruere en geologisk modell for nordnorske fjorddeltaer. Resultater fra de refleksjonsseismiske målingene indikerer et dyp til bunnen av deltaavsetningene på 80-125 m. Det er trolig ingen skarp overgang mellom delta- avsetningene og de underliggende, antatte glasimarine avsetninger. Deltasekven- sen viser kraftig reflektivitet, der reflektorene har en svak helning mot nord. Reflektorer i den antatt glasimarine sekvensen er svake, utholdende og horison- tale/subhorisontale. Dyp til fjell ligger i området 180-355 m. Georadaeopptakene viser detaljert strukturer i de øvre deler av deltaet ned til max 20 m dyp. Skrå lagdeling ved varierende retning og helning sees i de fleste opptak og vil danne grunnlag for en detaljert tolkning av tidsmessige og rom- lige forhold ved oppbygningen av de øvre deler av deltaet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.129
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark