Refleksjonsseismisk løsmassekartlegging strukturgeologisk rekognosering i Julsundet, Møre og Romsdal.

Det er utført refleksjonsseismiske målinger i Julsundet og Grunnefjorden vest for Molde samt strukturgeologisk rekognosering i nærliggende landområder. Formålet med undersøkelsene har vært å kartlegge forholdene for bru-/tunnelforbindelse til øyene Otrøya og Gossa. Resultatene er presentert i form av et mektighetskart over kvartære avsetninger og et strukturgeologisk kart. Området er dominert av flere større og mindre sedimentbassenger med varierende sedimentmektighet. Maksimalt er det observert 270 ms i et basseng syd i Julsundet, ellers er mektigheter over 140 ms sjeldent. I området er det en del ØNØ-VSV-gående oppsprekking. En subordinær sprekkeretning går NNV-SSØ. Det går trolig ingen større forkastninger langs etter Julsundet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.208
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport