Rapport fra feltarbeide i Sauda-Åkrafjordområdet sommeren 1993

Norges geologiske undersøkelse har etter oppdrag fra Statkraft foretatt en berggrunnsgeologisk kartlegging langs aktuelle tunneltraseer nord for rikdveg 520.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
93.131
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport