Rapport etter undersøkelser vedrørende grunnvannsmuligheter for Blakstad vannverk i Froland kommune. Tilleggsuttalelse.

Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov ca. 2400 l/min. Sonderingsresultater fra Hurveneset med sikte på å teste mulighet for en fjellterskel til vassdraget i området. Området avskrives som uegnet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-76080 B
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder