Radiometriske bilmålinger i fjellranden 1979

Målingene er ment som en komplettering og videreføring av tidligere målinger (Thoresen 1979). De undersøkte områdene består vesentlig av kambro-siluriske, eokambriske og grunnfjellsbergarter. Det er totalt funnet 39 anomalier hvorav en har spesiell interesse. Denne anomalien opptrer i en løsblokk av gneis og aktiviteten er målt til 7500 i/s. Analyseresultatet viser 799 ppm U og 3 ppm Th. Undersøkelsene er et ledd i oppfølgingen av de geokjemiske undersøkelsene langs fjellkjederanden.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1729/2
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark