Råstoffundersøkelser i Nord-Norge. Mineralundersøkelser i Mikkeljord, Hattfjelldal kommune.

Som en del av NGU's råstoffundersøkelser i Nord-Norge 1975 ble det foretatt geologisk kartlegging i Mikkeljord bly/sinkforekomst. På samme tid ble det foretatt en regional bekkesedimentundersøkelse i en dolomittsone som strekker seg fra Susendalen til Røsvatnet. I tillegg til å beskrive overnevnte under- søkelser gir rapporten en sammenstilling av tidligere arbeider i området. Malmen i Mikkeljord er en antimon- og arsenrik bly/sink-svovelkismalm i en gjennomskjærende kvartsgang som ligger i en kalkrik metasedimentserie. Etter som det er kjent er de påviste malmreservene for små til å være av økonomisk interesse. Imidlertid er feltet sterkt overdekket og for å få klarhet over eventuell ukjent mineralisering er det anbefalt å foreta en geokjemisk undersøkelse med jordprøvetaking. Ved de regionale bekkesedimentundersøkelsene kom det fram 2 anomalier på ukjent mineralisering. Disse er anbefalt undersøkt videre.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1339/1
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland