Pukkundersøkelser ved Finnesåsen, Tromsø kommune

På oppdrag for Vekve Pukkverk A/S er berggrunnen for et 2 km2 stort område kartlagt i detalj i målestokk 1:5000. Området ligger på Kvaløya i nærheten av Tromsø by. I området er det boret, sprengt og samlet inn i alt fem prøver, som igjen er blitt knust ned og analysert med hensyn til kvalitet for framstilling av pukk. Tester som er utført på materialet er fallprøven, abrasjon og kulemølle. Analyseresultatene er blitt vurdert opp mot gjeldende kvalitetskrav innen veg- og betongformål. Resultatene viser en jevn og god kvalitet på alle de fem prøvene. Etter norske forhold tilfredstiller materialet kravet til vegdekker for høyt trafikkerte veger med gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) inntil 15000. I tillegg kan materialet benyttes til bære- og forsterkningslag. Materialet er også egnet som tilslag i betong. Bergartskvaliteten generelt karakteriseres som god. Ved Tromsø by ligger ÅDT mellom 10.000-16.000, mens de fleste fylkesvegene sjelden overstiger ÅDT >1500.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.069
Page number:
33
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms