Pukkundersøkelser i utvalgte områder i Bremanger kommune

I samarbeid med Bremanger kommune har NGU lokalisert områder der de naturgitte forutsetningene er tilstede for etablering av kystnære store pukkverk. De undersøkte områdene er Skipperdalen, Gotraneset og Smørhamn. I tillegg er det tatt prøver av devonsk sandstein innenfor områdene Nesbø, Kjelkenes, Svelgen og Hjellen. Prosjektet inngår som en del av en landsomfattende kartlegging av store kyst- nære pukkverk, som gjennomføres fra Vest-Agder til Troms fylke. Fordi kvalitetskravene varierer både med hensyn til bruksområdet og innbyrdes mellom landene i Europa, er det vanskelig å vurdere bergartskvalitet samlet. Generelt vurderes kvaliteten som bra for Skipperdalen, Gotraneset og sandsteins områdene. Sandsteinsområdene viser spesielt gode PSV- og Los Angeles verdier som oppfyller nesten de strengeste europeiske krav til toppdekke med stor trafikkbelastning. Vurderingen er gjort i forhold til kvalitetskrav til byggeråstoffer i England, Tyskland, Nederland, Belgia og Norge. Pukkuttak for store uttak krever reserver med tilstrekkelig volum. Ut fra dette kriteriet er Skipperdalen det mest interessante området, men Smørhamn er av mindre interesse p.g.a. begrenset volum. Havneforholdene ved Gotraneset er mindre gunstig for etablering av stort pukkverk. Innenfor sandsteinsområdene bør Nesbø og området ved Hjelleren undersøkes nærmere for dagbruddsdrift.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.035
Page number:
81
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport