Pukkundersøkelser i Solør, Hedmark fylke

På oppdrag av Solørfondet er det foretatt prøvetaking av ulike bergartstyper i kommunene Åsnes, Våler og Grue for analysering i laboratorium. Totalt ble ti prøver tatt inn og analysert med tanke på bruk som byggeråstoff til vegformål. Bergartene som er prøvetatt er varianter av gabbro og gneis. Gneisene er både granittiske og ryolittiske. Tester som er utført er fallprøven, abrasjon, kulemølle, Los Angeles, tynnslipanalyse og PSV (POlished Stone Value). En del av oppdraget gikk ut på å undersøke og vurdere bergartenes, og da spesielt gabbroens poleringsverdi. Analyseresultatene er blitt vurdert opp mot gjeldende kvalitetskrav innen veg- og betongformål i Norge. Da Norge ikke stiller krav til PSV, er verdiene sammenlignet med utenlandske krav. Tre av de analyserte prøvene har svært gode mekaniske egenskaper. Den prøve- tatte gabbroen ved Flisa, den granittiske gneisen ved Skasen og den ryolittiske gneisen ved Torpsætra aksepteres alle brukt i vegdekker med en årsdøgntrafikk (ÅDT) på inntil 15.000. Trafikkbelastningen på riksvegnettet i Solørregionen varierer mellom ÅDT 1000 - 65000, mens fylkesvegnettet har et gjennomsnitts- tall lavere enn 400. Med unntak av to prøvesteder er bergartsmaterialet ved alle prøvetatte områder egnet til vegformål. Dog synes gabbroen å ha gjennom- gående bedre mekansike egenskaper enn gneisene. Ved bruk av ryolittisk gneis til betongformål må man være klar over at det i den ferdige betongen under spesielle forutsetninger kan oppstå alkalireaksjoner. Poleringsmotstanden viser seg å være best for bergartsprøver med gneis, mens gabbro kommer dårligst ut. Lotteriet og Bjørnåsen, med best poleringsmotstand, viste dårlige resultater for de øvrige egenskapene, og det prøvetatte material- et karakteriseres som fyllmassekvalitet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.102
Page number:
51
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark