Pukkundersøkelser i Rekefjord

På oppdrag for Rieber & Sønn ASA avdeling Fjordstein er det foretatt en kartlegging av berggrunnen i og rundt dagens anortosittbrudd ved Rekefjord. Formålet med kartleggingen var å undersøke nye områder som kan være med på å øke ressursgrunnlaget for bedriftens fremtidige uttaksvirksomhet. Tre delområder ble kartlagt, hvorav to er prøvetatt og analysert. Disse to områdene domineres av grovkornet primær anortositt som er brunlilla på farge. Det siste området, Ostervikknuten, anbefales også prøvetatt, da det inneholder større mengder av omvandlet/hvit anortositt. I områdene Røyrfeddalen og Immersteinfjellet er det boret, sprengt og samlet inn i alt seks prøver, som igjen er blitt knust ned og analysert med hensyn til kvalitet for framstilling av pukk. I tillegg er det blitt prøvetatt og analysert materiale fra anortosittbruddet. Tester som er utført er fallprøven, abrasjon, kulemølle, Los Angeles, tynnslipsanalyse og PSV. Analyseresultatene er blitt vurdert opp mot gjeldende kvalitetskrav innen veg- og betongformål i Norge og enkelte europeiske land. Analyseresultatene fra Røyrfeddalen viser at materialet kun egner seg til bruk der kvalitetskravene ikke er strenge. Materialet fra Immersteinfjellet viser egenskaper tilsvarende primær anortositt i steinbruddet, og kan følgelig anvendes som tilslag i asfaltdekker med lav trafikkbelastning, samt til betong, bære- og forsterkningslag. En rpøve tatt av hvit anortositt i bruddet viser betydelig bedre kvalitet, og dette materialet aksepteres generelt brukt i veger med middels trafikkbelastning, både i Norge og i Europa.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.129
Page number:
73
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland