Pukkundersøkelser i området Fjerdingsbekkhaugen, Gol kommune.

Frie emneord: Blokkstein ; Vegformål ; Damvedlikehold : Betongformål På oppdrag fra Gol kommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) foretatt en undersøkelse ved Fjerdingsbekkhaugen for å vurdere muligheten for pukkproduksjon og blokksteinsuttak. Det er to bergarter som opptrer innenfor området, amfibolitt og kvartsitt. Analyseresultatene viser at begge disse kan brukes som veggrus og til faste dekker på veger med en trafikkbelastning på opp til 1500 kjøretøyer i døgnet (ÅDT<1500). I henhold til NVE er svake bergarter lite egnet for bruk i dambygging. Dets amme gjelder skifrige bergarter, bergarter med stor sprekketetthet og glimmerrike bergarter. De to bergartene innenfor prøveområdet er begge styrkemessig egnet til formålet, men amfibolitten inneholder en del glimmer, noe kloritt samt sulfider. På grunn av overdekning av løsmasser har det ikke vært mulig å fastlegge utbredelsen av de to bergartene og heller ikke graden av ppsprekking. Med enkle metoder er området anslått å inneholde ca. 275000 m3 fast masse.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2005.002
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Pukkundersøkelser i området Fjerdingstadbekken.
Project nr:
263322
Fylke:
Buskerud