Pukkundersøkelser i nordre og vestre deler av Buskerud

Norges geologiske undersøkelse har på oppdrag fra Statens vegvesen, Buskerud foretatt undersøkelser for om mulig å finne bergarter egnet for produksjon av pukk. Undersøkelsenme er konsentrert til de nordlige og vestlige delene av fylket og gjennomført over to år. I 1996 startet undersøkelsene i Kongsberg og Flesberg kommune. I 1977 fortsatte undersøkelsene langs riksveg 7 gjennom Hallingdal og riksveg 40 gjennom Numedal. Undersøkelsene ble gjennomført ved gjennomgang av berggrunnsgeologiske kart i ulike målestokker og annet tilgjengelig geologisk materiale. PÅ denne bakgrunn ble interessante bergarter plukket ut for nærmere vurderinger i felt. Av disse er ti lokaliteter prøvetatt og analysert ved NGUs laboratorium med hensyn til mekaniske egenskaper til vegformål. I området ved Geilo, Dagali og Rødberg ble det funnet bergarter med gode mekaniske egenskaper som tilfredstiller de krav som ble satt av Statens vegvesen. I området ved Gol, hvor det var av stor interesse å finne gode bergarter, viser analysene for dårlige resultater. For å unngå eventuell overflateforvitring er prøvene hentet i friske vegskjær- inger uten hensyn til arealbruken i området. Områdene med de beste analyse- resultatene bør følges opp med videre undersøkelser. Oppfølgende undersøkelser vil omfatte geologisk kartlegging for å bestemme bergartens homogenitet og utbredelse, vurdering av områdets beliggenhet med hensyn til tilgjengelighet og mulighet for skjerming av uttak, arealplaner for området osv., og mer omfattende prøvetaking for analysering av mekaniske egenskaper.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.100
Page number:
50
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud