Pukkundersøkelser i Bindal kommune, Nordland

Etter henvendelse fra Bindal kommune undersøkte NGU i aug.-83 3 utvalgte gabbroforekomster med tanke på etablering av storskala pukk- produksjon. Forekomstene ligger ved Valvikheian, Saltbuvika (Vikestadvågen) og Aspvika. Alle forekomstene består av en middels-/finkornig gabbro. Laboratorieanalysene viser imidlertid at forekomsten ved Valvikheian har bedre kvalitet enn de to andre. Samtidig ligger de ytre forutsetninger for pukkverksdrift best til rette ved denne lokaliteten. Dersom Bindal kommune skal medvirke til etablering av pukkverk bør derfor dette skje i området Valvikheian. Reservene er store nok til drift i min. 20 år med et årsuttak i størrelses- orden 300.000 tonn.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1805/17
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland