Pukkundersøkelser i Akershus

I samarbeid med vegkontoret i Akershus utførte NGU i 1988 undersøkelse av mulige pukkforekomster i kommunene Frogn, Ås, Nesodden, Bærum, Nittedal, Sørum, Nes, Eidsvoll og Hurdal. Målet var å finne bergarter som tilfreds- stiller de gitte krav til vegmaterialer. 18 lokaliteter er prøvetatt og analysert (tynnslip, sprøhet, flisighet og abrasjon) for bedømmelse av de mekaniske egenskapene. Tre av lokalitetene anbefales nærmere undersøkt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.073
Page number:
65
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus