Pukkforekomster i Nord-Norge

Denne rapporten er en sammenstilling av registrerte pukk- og grusforekomster i Nordland, Troms og Finnmark som er analysert med hensyn til materialkvalitet. Rapporten gir en oversikt over forekomstene som har god nok kvalitet til å kunne brukes i vegdekker med en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) på mer enn 5000 kjøretøyer.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2014.013
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Små oppdrag innen grus og pukk 2010-2013
Project nr:
337100