Prospekteringskartlegging i Cierte-området.

Arbeidet omfatter en geologisk kartlegging av de prekambriske bergartene (grunnfjellet) på kartbladene 1733 I Mållesjåkka og 1733 II Cier'te. Fra dette området var det tidligere kjent kobber- og uranmineralisering, og ved kart- leggingen ble det lagt spesiell vekt på soner som kunne tenkes å ha økonomisk interesse. Den mest utbredte bergartsgruppen er prekambriske granittiske gneiser med kvartsittiske soner. Det regionale strøk er NV-SØ, men med en dom- struktur i Gied'deoai'vi-området. I disse eldre gneisene opptrer antatte ned- foldede suprakrustalbergarter som belter som danner en H-form. Suprakrustalene er grønnsteiner, glimmerskifer og kalkrike sedimenter som inneholder noen mindre instrusivkropper av gabbroid til syenittisk sammen- setning. En mektig rustsone som kan følges omkring 2 km ved og like nord for Råg'gejav'ri er interessant. Det foreslås da BEKKESEDIMENTGEOKJEMI langs hele det vestlige grønnsteins- beltet fra nord for Råg'gejav'ri til Dædnumout'ki, videre østover mot Njallaav'zi, slik at Av'zevarri-området og Niei'daav'zi dekkes. I disse Det kan også være ønsket med GEOFYSIKK i form av elektromagnetiske (magnetiske og radiometriske målinger over de nevnte grønnsteinsbeltene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1164/8A
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms Finnmark