Prøvelokaliteter - regional bekkesedimentundersøkelse, Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya

Rapporten gir en samlet oversikt over 7438 prøvelokaliteter hvor det i period- en 1983 til 1989 er samlet inn bekkesedimenter for kjemisk analyse. Under- søkelsen er et ledd i den regionale geokjemiske kartleggingen innenfor NGUs samordnede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya (Nord-Trøndelagsprogrammet). Prøvelokaliteter er stedfestet på kart i M711- serien fra Statens Kartverk i målestokk 1:50 000 (4 vedlegg) og koordinater er angitt i tabeller. Selve resultatene fra kartleggingen er gitt i egne NGU- rapporter som det her kun refereres til.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.257
Page number:
60
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport