Potensielt skredfarlige områder i Bergen kommune. Delrapport 2

Bergen kommune skal utføre en ROS-analyse der skredfarevurdering av bebygde og planlagt bebygde områder skal inngå. Norges geologiske undersøkelse har laget et forslag til hvordan denne delen av ROS-analysen bør gjennomføres. Forslaget består av et prosjekt delt i tre faser: Fase I: Grovkartlegging. Påvisning av områder med potensiell skredfare, Fase II: Detaljkartlegging og vurdering av farenivå i de områder som ble pekt ut i Fase I. Fase III: Forvalting av resultatene fra Fase II. Her rapporteres Fase I for et område av Bergen kommune som omfatter alle bebygde og planlagt bebygde områder som ikke er blitt rapportert gjennom NGU rapport 2005.088 (pilotprosjektet) og NGU rapport 2006.043 (Delrapport 1). Erfaringsmessig er skråninger brattere enn 27-30°. generelt skredutsatte. Ved hjelp av helningsanalyser på digitalt kartgrunnlag ble områder som er brattere enn 27° plukket ut. Der disse ligger i nærheten av bebygde eller planlagt bebygde områder ble det foretatt befaringer i felt. Det er dokumentert at mange bebygde, eller planlagt bebygde områder kan ligge utsatt til for skred. Steinsprang utgjør oftest den største trusselen mot bebyggelse, men jordskred utgjør også en fare i flere områder. Berggrunnen har innvirkning både på løsmasseforholdene og skredfaren. Generelt består store deler av området av bergarter som forvitrer eller sprekker lett opp. Løsmassene består for det meste av forvitret fjell, torv og humus og noe morene. En rekke områder er plukket ut for nærmere kartlegging og skredfarevurdering i en Fase II av prosjektet. Det er store forskjeller i type skråninger, både kunstige og naturlige, og disse må undersøkes med ulike metoder. Skråningene er derfor systematisert i fire grupper for å forenkle oppfølgingen i Fase II.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2006.095
Page number:
137 s. + k
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Skredkartlegging i Bergen
Project nr:
313900
Fylke:
Hordaland