Potensielle undersjøiske sand- og grusressursar i Nordland

Nordland Fylkeskommune ønskjer ein oversikt over undersjøiske sand- og grus- ressursar som basis for tildeling av opptakskonsesjonar. Det er gjennomført eit skrivebordsstudium for å finne slike moglege undersjøiske kalksand-, sand- og grus ressursar i Nordland fylke. Studiet er basert på tilgjengeleg geologisk litteratur, ressurskart frå Grus- og Pukkregisteret ved NGU, topografiske kart og sjøkart, samt på kommunikasjon med kommunale etatar og folk i opptaksbran- sjen. 7 område som kan eigne seg for uttak av kalksand og 31 moglege undersjøiske randmorener og 14 delta eller vifter med som sannsynlegvis inneheld sorterte massar er peika ut. Desse lokalitetane bør ved vidare undersøking danne grunnlag for å finne nye undersjøiske massetak.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.079
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland