Potensielle submorene akviferer på Sør-Jæren i Rogaland

Data fra stratigrafiske boringer, prøvepumping, seismiske undersøkelser og ovrig feltarbeid på sørlige deler av Jæren i Rogaland er sammenstilt for å gi en vurdering av de geologiske forhold m.h.t. uttak av grunnvann under morene. På Lågjæren sør for Nærbø synes mektige løsmasser med en kompleks stratigrafi å være vel egnet for grunnvannsuttak. Det er faglig grunnlag for å anta at grunnvann fra dypere akviferer vil kunne representere et reelt vannforsyningsalternativ i større målestokk (flere titalls l/s). Morener med høyt finstoffinnhold antas å begrense den grunnvannsmagasinene mot diffus avrenning fra industri og intensivt jordbruk. Det er usikkert i hvilken grad et mer grusig og tynnere morenedekket nord for Nærbø vil gi tilsvarende effekt, men det er etablert grunnvannsbrønn på Nærbø som tar ut vann av god kvalitet fra ca 25 m dyp. Dype boringer på Høgjæren har ikke penetrert stratigrafi som synes gunstig for grunnvannsutak. Kvaliteten på de refleksjonsseismiske data er bare moderat og skyldes morene- dekket i toppen som "stjeler" mye av energien. Jærens stratigrafi med flere lavpermeable enheter kan gi hengende vannspeil. Ved bruk av georadar vil slike finkornige sedimenter gi problemer med å finne dyp til det virkelige grunnvannsnivå. Flere stratigrafiske boringer og ytterligere geofysiske undersøkelser må utføres før en plasser boringer spesielt beregnet på hydrogeologiske under- søkelser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.028
Page number:
37
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland