Plassering og utforming av nye grunnvannsbrønner ved Elvemo og Melan, Åfjord kommune

Formålet med denne rapporten er å vurdere grunnvannsforekomstene langs Stordalselva. ved Melan og ved Elvemo med tanke på vannforsyning til Åfjord kommunale vannverk som har et vannbehov på ca. 12l/s. Rapporten gir forslag på plassering, urforming og dimensjonering på produksjonsbrønner. Tidligere grunnvannsundersøkelser ved Elvemo og Melan foretatt i tidsrommet 1992-1996 har vist muligheter for grunnvannsuttak på begge stedene. Uttaket pr. prøvebrønn var kun 2-4l/s grunnet dårlig infiltrasjon fra elva og begrenset vanngjennomgang i løsmassene. Boring og testing av flere undersøkelsesbrønner ved Melan viser at forholdene for grunnvannsuttak er minst like gode andre steder i avsetningen i forhold til plasseringen av brønnene til mineralvannproduksjon. De kan dermed konkluderes med at det er mulig å forsyne Åfjord kommunale vannverk med grunnvann. På grunn av en forventet kapasitet pr. brønn i størrelsesorden 3-6l/s, må grunnvannsuttaket fordeles på flere brønner. Det anbefales to brønner ved Elvemo og to brønner ved Melan. Ut fra en forholdsvis liten tykkelse på vannførende sone, anbefales det å bore skråbrønner som gir anledning til å bruke lenger brønnfilter pr. brønn. Vannkvalitetet ved Melan er god, idet alle målte parametere tilfredsstiller kravene til drikkevann. Grunnvannet ved Elvemo har lignende kvalitet, bortsett fra høyere innhold av jern og mangan. En langtids prøvepumping av de anbefalte produksjonsbrønnene vil gi svar på kapasitet og kvalitet for hver brønn, samlet kapasitet på alle brønnene og hvordan et permanent grunnvannsuttak bør fordeles mellom brønnene for å oppnå tilstrekkelig kapasitet og optimal kvalitet. Resultatene fra prøvepumpingene vil også gi grunnlag for bestemmelse av sikkerhetsbrønner rundt brønnene. Ved melan er det allerede etablert to produksjonsbrønner for produksjon av mineralvann. Et grunnvannsuttak like ovenfor disse brønnene kan i

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.017
Page number:
13+1
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport