PCB i yttervegger i hus fra Oslo Øst og uteområder rundt bygningene.

Omfanget av bruk av PCB i puss på yttervegger i bygninger fra Oslo har hittil ikke vært kjent. Det er analysert 56 jordprøver og 15 pussprøver fra Oslo Øst. de prøvetatte bygningene, boligblokker og skoler, er oppført i perioden fra 1950 til 1968. I disse prøvene er innholdet av polyklorete bifenyler (PCB) bestemt. I 3 av de 15 undersøkte byggene i Oslo er ytterveggene forurenset med PCB. Ingen av de undersøkte skolebyggene har PCB-forurensede yttervegger. Dette skiller seg fra undersøkelser i andre norske byer. I Tromsø ble det kun funnet ett "PCB-bygg" av 28 undersøkte hus, mens ingen av 15 undersøkte bygg i Trondheim hadde PCB-forurensede yttervegger. I Bergen var 30% av bygningene PCB-forurensede. Dette indikerer at det har vært store regionale forskjeller når det gjelder bruk av PCB i puss. Det konkluderes med at PCB er blitt brukt i varierende omfang i murte bygninger i Oslo. Grunnen rundt en av bygningene i Oslo er sterkt PCB-forurenset (mer enn 500 ug/kg.)Undersøkelsen vuste at grunnen i Oslo inneholder et høyere bakgrunnsnivå av PCB enn grunnen i andre norske byer. Ved fremtidig rehabilitering eller vedlikehold av bygg (boligblokker og skolebygg) som er satt opp eller rehabilitert i perioden 1950-80, bør ytterveggene kontrolleres for eventuelt innhold av PCB før arbeidene igangsettes.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2003.096
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
PCB og brommerte flammehemmere i Norge og arktis
Project nr:
301700
Fylke:
Oslo