PCB i yttervegger i hus fra Bergen og i uteområdene rundt bygningene.

Det er tatt kjerneprøver fra 46 bygg i Bergen, oppført eller rehabilitert i perioden 1951 til 1973. I 39 av prøvene er innholdet av polyklorerte bifebyler (PCB) bestemt. 30 prosent av de undersøkte byggene i Bergen har PCB-forurensede yttervegger. Dette står i konstrast til en lignende undersøkelse i Tromsø der det kun ble funnet ett "PCB-bygg" av 28 undersøkte hus. Ingen av 15 undersøkte bygg i Trondheim hadde PCB-forurensede yttervegger. Det konkluderes med at PCB er blitt brukt i stort omfang i visse typer byggi Bergen. De 10 undersøkte kontor/lager/industri-bygg har alle et meget lav innhold av PCB i ytterveggene, mens 8 av de 10 undersøkte boligblokkene og 4 av 19 undersøkte skolebygg har PCB-forurensede yttervegger. Fra 1950-tallet frem til ut på 1970-tallet ble PCB tilført bygg i mørtel og betong via PVA-blandinger (Polyvinylacetat). PCB-holdige mørtler og betong har vært brukt over hele landet, men Bergen og Vestlandet har hatt et høyere forbruk. Jorden rundt 10 av byggene (3 skoler og 7 boligblokker) er sterkt PCB-forurenset (mer enn 500 /kg). Det anbefales en detaljert kartlegging av PCB-innholdet i jorden ved små barns lekeområder. Det kan eventuelt bli aktuelt å fjerne den forurensede jorden og erstatte den med ren jord. Ved fremtidig rehabilitering eller vedlikehold av bygg (boligblokker og skolebygg), satt opp eller rehabilitert i perioden 1950-80, bør ytterveggene kontrolleres for eventuelt innhold av PCB før arbeidene igangsettes.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.102
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland