PCB i yttervegger i bygninger i Troms

Omfanget av bruk av PCB i maling og puss på yttervegger i Tromsø har hittil ikke vært kjent. Det ble derfor bestemt at en rekke murbygninger i Tromsø, bygget eller rehabilitert i tidsrommet 1950-80, skulle undersøkes nærmere. Det ble tatt kjerneprøver av utvendig malig, puss og betong fra 28 bygninger i Tromsø. Pussprøvene ble analysert for innhold av polyklorerte bifenyler (PCB) Fra fem bygg ble det også bestemt PCB i malingsprøve. I 27 av 28 undersøkte bygg i Tromsø ble det ikke funnet PCB i ytterveggene. I en tilsvarende undfersøkelse i Bergen, der samme metodikk har vært brukt, er det påvist PCB i ytterveggene på 13 av 39 undersøkte bygg. dette indikerer at det har vært store regionale forskjeller når det gjelder bruk av PCB i puss og maling. Høy PCB-konsentrasjon ble kun funnet i 1 malingsprøve av 5 mulige. I Fylkeshuset ble det funnet PCB i en av ytterveggene. I prøver som ble tatt fra andre vegger på Fylkeshuset ble PCB-forurensning ikke påvist. To jordprøver tatt inntil bygningen var markert forurenset med PCB. PCB ble påvist i 4 av 5 malingsprøver, hvorav en av prøvene har en relativt høy konsentrasjon. I 6 av de undersøkte bygningene i Tromsø, tyder analysene på at borkjerneprøvene kan ha et høyt innhold av klororganiske pesticider. Det konkluderes foreløpig med at det ikke synes å ha vært utstrakt bruk av PCB i puss og maling i Tromsø. Noen av bygningene kan ha yttervegger som har høyt innhold av pesticider.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.103
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms