PCB i maling og sandfang fra området Kirkebukten, Bergen

Dette pilotprosjektet i Kirkebukten er en del av et større prosjekt med målsetning om å identifisere forurensningskilder og utføre tiltak for å rense opp i forurensede sedimenter i Byfjorden. Norges geologiske undersøkelse (NGU) ble invitert med i prosjektet for å studere PCB-innholdet i malings- og sandfangsprøver i et utvidet nedslagsfelt til Kirkebukten, og bruke denne informasjonen til å få en oversikt over potensialet for tilførsel av PCB fra dette området på land til de marine sedimentene i Kirkebukten. Vi har påvist PCB-holdig maling i 14 av 67 bygninger i denne undersøkelsen. Resultatene fra malingsprøvene betyr at 21 % av bygningene i undersøkelsen har PCB med et konsentrasjonssprang fra <0,35 (deteksjonsgrense) til 33 mg/kg PCB7. Konsentrasjonene i malingsprøvene passer godt med funn fra tidligere undersøkelser i Bergen. De høyeste verdiene finnes i område nærmest sjøkanten. Resultatene fra sandfangprøvene viser et konsentrasjonssprang fra <0,02 til 0,402 mg/kg PCB7. PCB7 ble påvist i 43 % av sandfangsprøvene. De høyeste verdiene finnes også for sandfangssedimenter i området nærmest sjøkanten. Resultatene indikerer at det kan finnes flere ulike kilder til PCB i området, ikke nødvendigvis bare maling som vi har undersøkt. PCB fra maling spres lett til grunnen, enten til jord eller til tette flater, da vi kun har samlet inn allerede avflassende malingsflak. Sandfangsprøvene viser at det aktivt blir transportert forurensede sedimenter via overvann og avløpsledninger. Disse resultatene tyder på at avløpsledninger sannsynligvis har en betydelig påvirkning når det gjelder tilførsel av PCB til havnesedimentene. Resultatene fra denne undersøkelsen viser at det er ønskelig å gjøre tiltak også på land for å kunne hindre spredning av forurensede materialer fra selve kildene før de havner i avløpsnettet. Dette vil være en sentral del mot målet om å få til en langvarig opprydding ute i de marine sedimentene på sikt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2010.051
Page number:
32 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
PCB til Kirkebukten
Project nr:
335200
Fylke:
Hordaland