PCB fra lokale kilder i Barentsburg, Pyramiden og Longyearbyen på Svalbard

122 prøver av overflatejord, maling, betong og oljer ble samlet inn fra sentrale deler av bosetningene i Barentsburg, Pyramiden og Longyearbyen på Svalbard sommeren 2007. I tillegg ble det samlet inn 11 kondensatorer fra elektrisk avfall eller aktive installasjoner. Innholdet av polyklorerte bifenyler (PCB) ble bestemt i samtlige prøver, og målet med undersøkelsen var å kontrollere produkter som kunne inneholde PCB lokalt på Svalbard, og om disse kildene kunne ha påvirket overflatejorda og en videre spredning i miljøet på disse stedene. Mediankonsentrasjonen av PCB7 i overflatejord fra Barentsburg og Pyramiden er på hhv. 0,268 og 0,172 mg/kg. I Longyearbyen er mediankonsentrasjonen <0,004 mg/kg. Konsentrasjonene som ble funnet i Barentsburg og Pyramiden er meget høyt også i forhold til undersøkelser som er foretatt på samme måte i bl.a. Oslo, Bergen og Trondheim. Det ble også funnet høye konsentrasjoner i maling både fra Barentsburg (opp til 3520 mg/kg), Pyramiden (opp til 1290 mg/kg) og i Longyearbyen (opp til 0,695 mg/kg). Konsentrasjonen av PCB7 i små, elektriske kondensatorer samlet inn fra Barentsburg og Pyramiden er også meget høyt, opp mot 114000 mg/kg. Det ble ikke funnet spor av PCB i kondensatorer fra Longyearbyen. Overflatejorda i de russiske bosetningene Barentsburg og Pyramiden er svært forurenset med PCB. Basert på funn av PCB i bl.a. maling og elektriske komponenter er dette de viktigste kildene til lokal PCB-forurensning i disse områdene. Hvorvidt de høye konsentrasjonene også vil påvirke f.eks. miljøtilstanden i marine sedimenter er ikke studert i detalj i denne undersøkelsen, men med tanke på de store volum av avfall som ligger spredt rundt i bosetningene, erosjon fra små og større elver samt vinderosjon, er det meget sannsynlig at dette har ført til spredning av PCB til det marine miljø. De påviste PCB-kildene er fremdeles aktive forurensningskilder. Tiltak bør gjennomføres for å redusere/hindre fremtidig spredning av PCB. En tilsvarende undersøkelse bør gjennomføres i Ny Ålesund.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2007.075
Page number:
31 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Urban risk. Doktorgradsprosjekt for Morten Jartun
Project nr:
307300
Fylke:
Svalbard