Overvåking av belastede grunnvannsforekomster i Norge, 2015 – 2018. Typelokaliteter og resultater fra urbane områder og jordbruksarealer

NIBIO-rapport 5/40/2019 Siden 2015 er det gjennomført kartlegging og overvåking av grunnvannets kjemiske tilstand i 14 grunnvannslokaliteter; 8 i områder med urban- og/eller industribelastning og 6 i områder med jordbruksbelastning. Samtlige lokaliteter er i løsmasseakviferer med varierende geologisk oppbygging og forskjeller i hydrogeologiske og klimatiske forhold. Samlet utgjør disse akviferene et utvalg som representerer typiske norske hydrogeologiske forhold med betydelig belastning fra urbanisering og industriell virksomhet eller jordbruksaktivitet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2019.013
Page number:
120
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Kartlegging og overvåking av typeforekomster for grunnvann
Project nr:
366500