Overvåkingsplan for undergrunnen ved Bryggen i Bergen

De organiske kulturlagene ved Bryggen i Bergen er stedvis utsatt for betydelig nedbryting som følge av senket grunnvannstand og økt oksygeninnhold i grunnen. Dette har igjen ført til unormalt store setninger i undergrunnen og betydelig setningsskader på den fredete trehusbebyggelsen. Det er planlagt tekniske tiltak for å heve grunnvannstanden, for å redusere nedbrytingshastigheten og setningsforiøpet. De vurderte tiltakene er forskjellige, men aile har som primær målsetning å skape et skille (enten fysisk eller hydrologisk) mellom området Bryggen og hotelltomten på vestsiden av Bryggen. Det har i skrivende stund ikke blitt gjennomført et endelig valg av tiltak, men Riksantikvaren anser det som meget viktig å få utformet en overvåkingsstrategi samt og få etablert et overvåkingssystem i undergrunnen for å kartlegge den nåværende situasjonen før tiltak settes i verk. Dette overvåikingssystemet vii også bli benyttet for å dokumentere effekter av de framtidige tiltakene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2010.040
Page number:
19 + vedle
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Hydrogeologiske undersøkelser ved Bryggen i Bergen
Project nr:
271222
Fylke:
Hordaland