Overvåking av jordforurensning i Rådalen, Bergen 1998-2007

NGU har utført en ny kartlegging av metaller og organiske miljøgifter i overfiatejord og sammenlignet resultatene med kartleggingen utført i 1998. Det ble utført analyser for de organiske forbindelsene polyklorerte bifenyler (PCB), polysykliske aromatiske hydrokarboner(PAH) samt klorerte dioksiner/furaner. En svak antydning til høyere konsentrasjoner av organiske forbindelser er tilstede rundt forbrenningsanlegget, men et klart mønster kan ikke påvises. Ingen av prøvene overskrider tiltaksgrensen for dioksin/furan for jord i barnehager og lekeplasser på 20 ng WHO-TEQ/kg. Dioksinprofilene for jordprøvene og røykgassen fra forbrenningsanlegget Viser store likheter, hvilket kan tyde på at forbrenningsanlegget bidrar som en kilde til dioksin i jord i Rådalen. Medianverdien til både PCB og PAH ligger under SFTs normverdier og er svært lave. Det er foretatt nivåjusteringer av resultatene for tre av åtte rapporterte uorganiske stoffer slik at resultatene ide to undersøkelsene er sammenlignbare. Resultatene indikerer at metallkonsentrasjonene ikke har forandret seg på denne tid. Metallkonsentrasjonene påviser en jevn geografisk fordeling eller spredning over hele prøvetakingsområdet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2008.001
Page number:
32 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Mindre oppdrag miljøkjemi
Project nr:
296000
Fylke:
Hordaland