Overvåking av grunnvannstand og elvevannstand på Grøa og Furu i Sunndal kommune

TrønderEnergi har, i samarbeid med Oppdal og Sunndal komrnuner, gjennomført et prosjekt med sikte på å endre deler av manøvreringsreglementet for Driva kraftverk i Sunndalen. Gjevilvatnet er hovedmagasin for kraftverket og målet med endringene i reglementet er å bedre fyllingsforholdene i magasinet ved å minske pålagt slipping av magasinvann til Driva elv i sommerhalvåret. Regulanten ønsker gjennom dette å imøtekomme klager fra grunn-og hytteeiere angående påståtte ødeleggelser, bl.a. stranderosjon ved Gjevilvatnet og i Gjevilvassdalen, som følge av reguleringen.Grunnvannsforholdene i områdene langs Driva elv nedstrøms kraftstasjonen vil kunne bli påvirket av et redusert utslipp av magasinvann til Driva elv i somrnerhalvåret. TrønderEnergi rettet høsten 2004 en forespørsel til NGU angående kartlegging av samspillet mellom elv og grunnvann i de elvenære områdene nedstrøms Driva kraftverk. NGU etablerte stasjoner for overvåking av grunnvannstand på elveslettene ved Grøa og Furu i april 2005. De enkelte observasjonsrør ble instrumentert slik at vannstander ble registrert digitalt for hver time i overvåkingsperioden fra april 2005 til september 2009.På bakgrunn av observasjoner av ulike kombinasjoner av nedbør, elvevannstand, og grunnvannstander, kan det konkluderes med følgende:Nydannelser av grunnvann skjer i hovedsak ved at lokal nedbør og avrenning fra høyfjellsområdene som omslutter Sunndalen infiltrerer ned i grunnen.Variasjoner i elvevannstanden har en viss påvirkning på områdene nærmest elva, men virkningen avtar raskt med økende avstand til elva. Flomtopper i Driva gir kun merkbare økninger i grunnvannstanden i elveslettene som ligger nærmere enn 150 m fra elva.Det foreliggende forslag til nye innslagspunkter for utslipp av magasinvann fra Gjevilvatnet kan medføre at grunnvannstanden blir inntil 0,6 m lavere enn tidligere i umiddelbar nærhet av Driva elv på de lavtliggende elveslettene nedstrøms Driva kraftverk i perioden juni - oktober. Endringene i innslagspunkter for utslipp av magasinvann vio i svært liten grad påvirke grunnvannstanden i de deler av de lavtliggende elveslettene som ligger med enn 150 m fra Driva elv.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2010.009
Page number:
32 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
BOK
Project:
Mindre samarbeidsprosjekter - Grunnvann og grunnvarme
Project nr:
271200