Overvåking av forurensning ved Skoddebergvatnet, Skånland kommune, Troms

Norges geologiske undersøkelse har på oppdrag av FBT region Nord-Norge gjennom- ført oppfølgende miljøtekniske undersøkelser ved Skoddebergvatnet, Skånland kommune. I 1995 ble det på oppdrag av FBT region Nord-Norge gjennomført en undersøkelse av forurensningssituasjonen i sedimenter og bekkevann nedstrøms Forsvarets anlegg ved Skoddebergvatnet (Misund og Lauritsen 1995). Konklusjonen etter denne undersøkelsen var at det skulle gjennomføres nye undersøkelser for å ha kontroll med forurensningssituasjonen i området. Formålet med de oppfølgende undersøkelsene har vært å: - vise om det skjer en videre nedbrytning av dieselen i sedimentene ved å studere C17/prisan-forholdet - undersøke innholdet av diesel i bunnsedimenter i Skoddebergvatnet. Under tidligere befaring er det registrert olje i disse sedimentene ta prøver av bekkevannet for å undersøke om det skjer en tilførsel av diesel til Skoddebergvatnet Det er samlet inn 13 sedimentprøver og 10 vannprøver som er analysert for olje- relaterte hydrokarboner ved SINTEF kjemi Oslo. Laboratoriet er akkreditert for denne type analyser på sedimenter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.004
Page number:
36
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms