Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Verdal kommune

"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt i Verdal kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det til sammen registrert 185 ulike publikasjoner og kart som omhandler geo- logiske tema spesifikt i Verdal kommune. Mange av disse registreringene er knyttet til gammel gruvevirksomhet, blant annet i Malså, Åkervollen og Skjæker- dalen. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktiviteter i Verdal kommune vært knyttet til leting etter mineralressurser og grunnvannsressurser. Flere områder i Verdal kommune er undersøkt nærmere med tanke på bruk av grunnvann til vannforsyning. Det er gjort omfattende geologiske og geofysiske undersøkelser i forbindelse med malmleting. Det er også gjort undersøkelser i forbindelse med karbonat- forekomstene i Tromsdalen, natursteinsforekomst i Suulbrannan og i forbindelse med pukkverksdrift. Verdal har også store ressurser av sand og grus, som er beskrevet nærmere. Det er utgitt kart i målestokk 1:100.000 over nedfall av Cesium-137 (137Ce) etter Tsjernobylulykken i deler av kommunen. Det er utgitt i alt 18 andre geologiske kart av ulik karakter over områder i kommunen. Det er også gitt flere bidrag til markeringen av 100-årsminnet for Verdalsraset, både i form av informasjonsplakater, utstillinger og publikasjoner. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr.96.177: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning,

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.221
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport