Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Leka kommune

"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkesnivå, og i Leka kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det tilsammen registrert 69 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Leka kommune. De fleste av disse dreier seg vitenskapelige undersøkelser av Lekas spesielle geologi, samt nedtegnelser som omhandler gammel gruvevirksomhet. Det er utgitt 7 kart i M 1:50.000 med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berg- grunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktiviteter i kommunen vært knyttet til leting etter mineralressurser. Både talkforekomster og malmforekomster knyttet tl Leka ofiolittkompleks er under- søkt. Det er også gjort enkle vurderinger av mulighet for økt bruk av grunn- vann i kommunen. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU- rapport nr.96.193: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursfor- forvaltning, Leka kommune.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.206
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport