Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Frosta kommune

"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkesnivå, og i Frosta kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det til sammen registrert 23 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Frosta kommune. Av dette er 6 kart i målestokk 1:50.000 med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktiviteter i Frosta kommune vært knyttet til leting etter grunnvannsressurser. Det har vært gjort undersøkelser av kvarts- forekomst nær Juberg. Det er gjort flere undersøkelser av fjordbunnen utenfor Frosta. Steilstående sprekkesoner er undersøkt, både for å kartlegge potensial for mineralressurser og for å kartlegge radioelementanrikningene. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr.96.174: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Frosta komune.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.202
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport