Overhalla : kartlegging og overvåking av typelokaliteter for grunnvann med antropogen belastning

Grunnvannsforekomst Overhalla ligger på Brennmoan i Overhalla kommune og er en del av den administrative vannforekomsten Overhalla/Grong. Grunnvannsforekomsten ligger i en elveterrasse av sand og grus rett ved elva Namsen. Forekomsten står ikke i hydraulisk kontakt med Namsen og har et begrenset nedbørsfelt der nydanning av grunnvann skjer gjennom infiltrasjon av nedbør på selve forekomsten. Jordbruk med potet-, korn- og grasproduksjon utgjør den største potensielle belastningen på grunnvannets naturlige kjemiske sammensetning. Forekomsten har siden 1978 vært en del av landsomfattende mark- og grunnvannsnett, og overvåking av vannkjemi har vist at grunnvannet tidvis har hatt forhøyet nitratinnhold. Det ble i 2015 og 2016 utført georadarundersøkelser og brønnetableringer for hydrogeologisk kartlegging av grunnvannsforekomsten. I perioden 2015 – 2020 har det vår og høst blitt tatt vannprøver til fysikalske og uorganiske kjemiske analyser samt bekjempningsmidler fra to overvåkingsbrønner brønner og en kildebekk. Det er installert digitale loggere i overvåkingsbrønnene og i kildebekken for høyfrekvente målinger av vannivå, vanntemperatur og elektrisk ledningsevne. Resultater fra vannkjemianalysene viser, foruten sporadisk deteksjon av bekjempningsmidler, at grunnvannsprøvene fra overvåkingsbrønnene sentralt inn på forekomsten har tilnærmet naturlig grunnvannskjemi, mens tilsvarende prøver fra kildebekken viser forhøyde nitratverdier. Nitratkonsentrasjonen i vannprøvene i kildeområdet ligger imidlertid innenfor grenseverdien for god kjemisk tilstand. Logging av grunnvannets elektriske ledningsevne fra 2015 - 2020 har vist at analyseresultatene til uttatte vannprøver er representative for grunnvannets kjemiske sammensetning i denne perioden. Ut fra den utførte kartleggingen og overvåkingen karakteriseres grunnvannsforekomst Overhalla å ha god kjemisk tilstand.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2020.033
Page number:
35 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project nr:
366500
Fylke:
TRØNDELAG