Organiske miljøgifter og humusbundne metaller i vann

Det er gjort en undersøkelse for å avklare mulighetene for å bestemme organiske miljøgifter og humusbundne metaller i vann v.hj.a. Solid Phase Extraction (SPE). Det er utført egne ekstraksjonsforsøk for henholdsvis organiske miljøgifter og humusbundne metaller. Millipores patron Sep-Pak tC18 Environmental er brukt ved ekstraksjonene. Forsøket med organiske miljøgifter er utført med basis i Environmentnal Protection Agency's metode 525 og avgrenset til 8 komponenter innen giftgruppen Polysykliske Aromatiske Hydrokarboner (PAH). PAH ble vasket ut av patronen med diklometan og bestemt v.hj.a. gasskromatografi/masse-spektrometri (GC/MS). De av komponentene acenaften, fluoranten, naftalen, antracen, fluoren, fenatren, acenaftylen og pyren som i utgangspunktet var tilstede i prøvene, ble alle ekstrahert og utvasket slik at de lot seg bestemme i eluated fra patronen. Metallinnholdet i ekstrahert humus er belyst ved analyse av prøvene før og etter ekstraksjon. Bestemmelsene er utført .hj.a. Inductively-Coupled Argon Plasma (ICAP). Innholdet av A1, Fe, Ti, Mn, Cu, Zn, Mg, Ca, Ba og Sr var i de fleste tilfeller markant lavere etter ekstraksjonen. Det går fram av litteraturen at SPE er tatt noe i bruk for bestemmelse av organiske miljøgifter, og i forskning på humus-stoffer og deres egenskaper. Undersøkelsen viser at det bør være mulig å bestemme organiske miljøgifter og humusbundne metaller i vann v.hj.a. SPE, men for å nå fram til hensiktsmessige kvantitative analyseprosedyrer vil videre studier og forsøksarbeid være nødvendig. Som et biprodukt av undersøkelsen er det konstantert at patronen kan avgi betydelige mengder Si, og at metallinnholdet i humusekstrakter kan være sterkt avhengig av lagringstid.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.309
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport