Oppkonsentrering av tungmetaller i norske biofilmer og jernutfellinger

Prøver av metallimmobiliserende bakteriale (MIB) biofilmer, samt andre tilsynelatende uorganiske jernutfellinger er analysert. Biofilmene viser betydelig oppkonsentrering av tungmetaller og enkelte andre elementer (Spesielt Fe, Ti, Al, P, Cu, V, Zr, Be og ZN) i forhold til grunnvannet. Disse metallene forblir bundet i biomassen under rensing med deionisert vann. Dette kan være viktig sett i lys av (i) mulig giftvirkning av residuer fra rehabilitering av tilgrodde grunnvannsbrønner og ledningsnett (ii) mulige metoder for mikrobiologisk behandling av tungmetallforurenset vann.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
93.125
Page number:
33
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport