Oppfølgende grunnvannsundersøkelser ved Austerheim, Sauda kommune

Høsten l997 utførte NGU oppfølgende grunnvannsundersøkelser i løsmasser ved Austerheim i Sauda kommune. Undersøkelsene har omfattet sonderboringer, etablering av undersøkelsesbrønner for kapasitetstester og uttak av vann- og masseprøver. Det er utført kjemiske analyser av vannprøvene og kornfor- delingsanalyser av masseprøvene. Undersøkelsene viser at mektigheten av løsmassene varierer fra 18,5 m til mer enn 27,5 m. Massene består av sortert sand og grus med god vanngjennomgang og mulighetene for store grunnvannsuttak er tilstede. Vannkvaliteten er stort sett god, men vannet har lav pH og alkalitet. I noen av vannprøvene overskrider konsentrasjonen av jern og mangan veiledende verdier i "Forskrift om vannforsyning og drikkevann". Jern- og manganinnholdet er likevel godt under største tillatte konsentrasjon i forskriften. Det anbefales etablering og prøvepumping av fullskala brønn for å avklare kapasitet og kvalitet over tid før eventuell utbygging av grunnvannsanlegg. Data fra en slik langtifd prøvepumping vil også gi grunnlag for å utarbeide framtidige klausuleringssoner rundt anlegget.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.018
Page number:
26
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland