Oppfølgende boringer etter grunnvann på Nesflaten i Suldal kommune

NGU har tidligere påvist gode muligheter for grunnvannsuttak fra løsmasser på Nesflaten og har anbefalt plassering av fullskala brønn for langtids prøve- pumping (Midtgård m.fl 1997). Kommunen ønsket imidlertid å få utredet mulighetene for alternativ plassering av grunnvannsbrønn så nært dagens vann- inntak i Brattlandselva som mulig. Høsten 1997 utførte derfor NGU oppfølgende grunnvannsundersøkelser i området som har omfattet sonderboringer, etablering av undersøkelsesbrønner for kapasitetstester og uttak av vann- og masseprøver. Undersøkelsen bekrefter at løsmassene i området er godt egnet for grunnvanns- uttak og det er angitt alternativ plassering av fullskala brønn for langtids prøvepumping. En slik prøvepumping er nødvendig for å avklare kapasitet og kvalitet over tid før eventuell utbygging av grunnvannsanlegg. Data fra en slik langtids prøvepumping vil også gi grunnlag for å utarbeide framtidige klausul- eringssoner rundt anlegget. Vannkvaliteten er stort sett god, men vannet har lav pH og alkalitet. I den ene vannprøven fra det dypeste nivået overskrider konsentrasjonen av jern veiledende verdi i "Forskrift om vannforsyning og drikkevann". Jerninnholdet er likevel godt under største tillatte verdi i forskriften.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.042
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland