Oppfølgende sand og grusundersøkelser med (prøvehentende og sonderende) Borros borerigg.

Etter henvendelse fra Nærøy kommune har NGU foretatt oppfølgende sand og grus- undersøkelser i området ved Storbjørkåsen. En har spesielt vurdert sand- reservene i tilknytning til kommunens masseuttak med tanke på anvendelse til betongformål. Feltundersøkelsene har bestått i boring og orienterende befaring av alternative forekomster. Alle borprøveanalyser og all bear- beiding er utført ved NGU. Resultatene bygger delvis på tidligere resultater fra NGU-rapport 1674. NGU har foreslått at kommunens massetak eventuelt bør utvides mot vest, til et nærmere spesifisert område, der middelkornstørrelsen er størst. En må for- vente at middelkornstørrelsen og fillerinnholdet, innen det avgrensede areal, i den sydligste delen vil være noe ugunstigere enn i selve massetaket. En kan på dette grunnlag ikke utelukke at materialet delvis vil være uegnet til betongformål, men marginale forskjeller som i dette tilfelle bør ikke til- legges avgjørende betydning. Det synes eventuelt mulig å forbedre kvaliteten ved en egnet vaskeprosess. Forutsatt at sanden holder mål som mørtelsand vil det fortsatt være behov for ekstra tilgang på grovere tilslagsmaterialer som grus eller pukk om en vil produsere betong. Grovt tilslagsmateriale mangler i Storbjørkåsen og må eventuelt importeres.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1806/17
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport