Oppfølgende pukkundersøkelser i Snillfjord og Hemne kommuner, Sør-Trøndelag

To potensielle pukkforekomster i Snillfjord og Hemne kommuner ble befart og prøvetatt i august-september 1997. Ut fra befaringene ble det laget et geologisk kart som viser at bergarten består av to typer av gneis: en hvit hornblenderik gneis og en rød hornblendeholdig gneis som inneholder noe mindre amfibol. Stedvis opptrer mindre kropper med gabbro og amfibolitt. Alle bergartene i området er påvirket av overflateforvitring. Det er ukjent til hvilken dybde forvitringen er effektiv, men ut fra erfaring fra andre områder kan den være opp til flere meter under dagen. Erfaringsvis vil overflateforvit- ring påvirke bergarten mekanisk i negativ retning. Med dette som bakgrunn ble det besluttet i samtale med Sør-Trøndelags fylkeskommune, å sløyfe videre undersøkelser for testing av de mekaniske egenskapene. De tidligere prøvetatte lokalitetene i området ble tatt i friske veiskjæringer på et tilstrekkelig dyp uten påvirkning av overflateforvitring. Disse prøvene ansees fortsatt som representative for områdene og gir god nok indikasjon på bergartens mekaniske kvalitet som er middels til god for anvendelse som byggeråstoff (se NGU rapport 97.067). Ved å utnytte de naturlige terrengformene i området viser 3D modellering at de foreslåtte dagbruddene i Gjøbergsheia, Kammen og Stokkafjellet effektivt kan skjermes med hensyn til innsyn. Volummessig har områdene tilstrekkelig tonnasje for storskala drift. Ved eventuell videreføring av prosjektet anbefales det at det utføres dypprøve- taking, dvs. prøvetaking under overflateforvitret sone (4-5m dybde), for eksakt dokumentasjon av de mekaniske egenskapene. Det vil være naturlig at eventuelle private interessenter som ønsker å videreføre prosjektet står for utgiftene for denne mer omfattende prøvetakingen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.088
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport